Deze algemene voorwaarden gelden voor een ieder die deelneemt aan een activiteit, training of zich inschrijft bij Self Defense Academy, hierna ook te noemen SDA. Men dient kennis te nemen van onderstaande en zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden door in het online aanmeldingsproces de akkoordverklaring aan te kruisen.

Lees naast de algemene voorwaarden ook onze privacyverklaring en gedragscode op onze website.

Door het online ondertekenen van het contract geeft u toestemming aan Self Defense Academy om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. U geeft daarnaast ook toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Self Defense Academy.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Voor deelname aan de Krav Maga lessen geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

1.2 Leden van SDA mogen geen antecedenten hebben bij Justitie. Ook zijn leden geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël. Men dient dit (op verzoek) aan te tonen middels een bewijs van goed gedrag.

1.3 SDA behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de leslocatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door SDA worden beëindigd.

1.4 Wanneer blijkt dat het lid onjuiste gegevens omtrent lid 1.1 & 1.2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

1.5 Het deelnemen van lessen bij SDA geschiedt geheel op eigen risico. SDA is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.

1.6.1 Het lid verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico. De kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, zal geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in het trainingscentrum achtergelaten kleding, voorwerpen en of schade.

1.6.2 Het lid verklaart hierbij geen medische beperking te hebben welke een risico vormt voor het beoefenen van Krav Maga. Ook dient het gebruik van medicatie die de fysieke en mentale vaardigheid kunnen beïnvloeden vooraf met een behandeld arts te worden overlegd. Op verzoek kunnen we een doktersverklaring vragen.

1.7 SDA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en het lid ontheft SDA van elke aansprakelijkheid.

1.8 Ieder lid van SDA moet verplicht een WA verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten. Heb je deze nog niet dan moet je deze alsnog afsluiten.

1.9 Bij aanvang is men verplicht lid te worden van de IKMF. Bovendien is zonder dit lidmaatschap examens doen niet mogelijk. De inschrijven verloopt ook online bij de IKMF.

1.10 Kosten van lidmaatschap IKMF wordt door middel van eenmalige incasso jaarlijks afgeschreven. Lidmaatschap van de IKMF is €27,50,- per kalenderjaar. Het IKMF lidmaatschap is niet inbegrepen in de SDA overeenkomst.

1.11 Het is het lid uitdrukkelijk verboden (specifieke Krav Maga) technieken te doceren, de producten, waaronder mede begrepen modellen, technieken, drills, games, instrumenten, cursusmaterialen en software en andere geestesproducten in de ruimste zin des woord geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren c.q. aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van SDA (auteur of licentiehouder).

1.12 Het SDA lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

1.13 SDA kan een training bij onvoldoende belangstelling annuleren tot twee uur voor aanvang. 

Artikel 2. Kleding & Materialen

2.1 Alle benodigde materialen kunnen bij SDA worden aangeschaft. Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen initiatief zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf. SDA levert alle benodigde middelen via de eigen online winkel kravmagazijn.nl. Artikelen worden na iDeal betaling of overboeking op rekening van SDA op de leslocatie afgeleverd.

2.2 Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: de 1e maand: een trainingsbroek met T- shirt, en zaalschoenen. Na de 1e maand: SDA shirt en een zwarte Krav Maga broek met zwart-witte patch met Krav Maga logo van de IKMF (International Krav Maga Federation). Vanaf P1 level, een level patch op de linker broekspijp. De plaats van de levelpatch en IKMF logo op de broek: het zwart witte IKMF logo op de linkerbroekspijp ongeveer 30 cm boven de knie, de levelpatch daar weer zon twee centimeter onder.

2.3 Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming en binnenschoenen (b.v. worstelschoenen).

2.4 Vanaf de hogere levels (P1 en hoger, na ongeveer ½ jaar) free fight handschoenen, scheenbeschermers. Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft. Alle benodigde artikelen kunnen bij SDA via kravmagazijn.nl besteld worden.

2.5 Wapens en stoot /trapkussens worden door SDA verzorgd. Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur.

Artikel 3. Etiquette

3.1 Van leden van SDA wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede leden. Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.

3.2 Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de huisarts of eerste hulp brengen. Anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.

3.3 Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

3.4 Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door bijv. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van de leden van SDA wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.

3.5 Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner. Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.

3.6 Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld, oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid et cetera. Men mag nooit de locatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid (men kan bijvoorbeeld na een klap, op het toilet ineen zakken).

3.7 Op de locatie(s) of tijdens trainingsactiviteiten van SDA is het gebruik en of onder invloed zijn van alle alcohol, (soft-) drugs en verdovende middelen verboden. Bij herhaling van het gebruik hiervan kan eenzijdig het lidmaatschap door SDA worden beëindigd.

Artikel 4. Betaling

4.1 Betaling lidmaatschap dient via automatische maandelijkse incasso te geschieden. De kosten zijn voor volwassenen EUR 32,95 / 42,95 / 52,95 met daarnaast EUR 29,95 inschrijfgeld / administratiekosten.

4.2 De automatische incasso gaat bij online inschrijving per direct in (pro-rato) of per de 1e van de maand. Nieuwe leden dienen voor aanvang van de training het contract (online) te ondertekenen.

Krav Maga Fighter (1).
Het lesgeld bedraagt voor onbeperkt trainen 52,95 euro per maand. Men krijgt hiervoor de gelegenheid om onbeperkt de reguliere lessen van 60 minuten te volgen op alle locaties. Onbeperkte credits.

Krav Maga Defender (2).
Het lesgeld bedraagt voor 1x per week les 42,95 euro per maand op een vaste dag en locatie. Een Krav Maga les duurt 60 minuten. Men dient duidelijk aan te geven op welk lesuur en locatie men wil trainen. Totaal 5 credits per 4 weken en 1 maand geldig.

Krav Maga Flexibel (3).
Het lesgeld bedraagt voor in totaal 12 credits / groepslessen in een periode van zes (6) maanden 32,95 euro per maand. Reguliere lessen van 60 minuten volgen op alle locaties.

4.3 Bij inschrijving is men eenmalig 29,95 euro administratie / inschrijfkosten verschuldigd. Dit bedrag wordt bij de eerste incasso geïncasseerd.

4.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij schriftelijk middels een online aanvraagformulier meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen. Beëindiging is drie maanden na inschrijfdatum per kalendermaand mogelijk.

4.5 Bij niet (tijdig) betalen of kunnen voldoen van de lesgelden via incasso volgt een factuur incl. verhoging (15,-) met administratiekosten. Bij uitblijven van de betaling volgt een aanmaning en tot slot wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student.

4.6 Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek (wijziging) hiertoe dient schriftelijk via online aanvraagformulier te worden ingediend.

4.7 Veranderen van lestijd/locatie kan alleen in overleg met SDA en indien er ruimte is binnen de groepen en locaties.

4.8 Elk lidmaatschap biedt toegang tot onze standaard SDA Gym App & Community. Uitgebreide opties, extra oefeningen en de voedingsapp vallen onder het PRO abonnement. Aanmelden voor de training is verplicht via het online rooster. De credits worden per training afgeschreven. Wanneer een training niet wordt geannuleerd vervalt de credit alsnog. De credits worden maandelijks vernieuwd en zijn niet op te sparen.

Opzegtermijn

4.9 Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk middels een online aanvraagformulier. Telefonisch of via de mail opzeggen is niet mogelijk. Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.

4.10 SDA heeft een opzegtermijn van 1 (één) maand. Ook tijdens de opzegtermijn moet de betaling worden voldaan. De incasso wordt na de maand opzegtermijn beëindigd. Je online profiel en behaalde resultaten zijn niet meer beschikbaar. Bijvoorbeeld: geef je aan te willen stoppen op 15 januari, dan stopt de incasso per 28 februari. In de maand opzegtermijn (voorbeeld: februari) kan je altijd blijven trainen.

Seminars

4.11 Regelmatig zijn er in binnen en buitenland Krav Maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level instructors uit bijvoorbeeld Israël of andere landen. Het bezoeken van deze seminars wordt soms mede georganiseerd door SDA, maar is niet inbegrepen bij het lidmaatschap. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de maandelijkse contributie. Leden van de IKMF hebben korting op de prijs van het seminar.

Artikel 5. Vakanties

5.1 SDA is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie. Vakantierooster is te bekijken via het online rooster in de SDA app.

5.2 De leslocatie van SDA is tijdens feestdagen gesloten. Als SDA niet gesloten is wordt er lesgegeven in de buitenlucht of op alternatieve locatie.

5.3 Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus, ziekte of vakantie zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen normaal doorgang kunnen vinden. Om inzicht te krijgen in diverse krijgskunsten kunnen deze open lessen gegeven worden door instructeurs van andere disciplines. Indien geen vervanger beschikbaar is, kan men vrij trainen of aansluitend inhalen op de andere locatie.

5.4 Tijdens vakantie perioden dat SDA gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.

Artikel 6. Examens

6.1 Examens en rangen. Het systeem van de rangen van het Krav Maga kan worden bekeken op de website van de IKMF of van SDA. Examens P2, P4 en G-levels worden landelijk op een centraal punt afgenomen door een onafhankelijk instructeur(GIT) uit Israël i.s.m. diverse andere instructeurs. De level examens P1, P3 en P5 worden op locatie in Meppel afgenomen door instructeur Robert Stoter.

6.2 Alleen mensen die lid zijn van de IKMF-NL en hun lidmaatschapsgeld hebben betaald, kunnen deelnemen aan een examen. Men dient tenminste 75% van de lessen te hebben gevolgd voordat je een examen kan doen. Examen doen gaat altijd in overleg met de instructeur(s), deze bepalen of je er klaar voor bent.

6.3 De kosten van P-level examen zie onderstaand schema.

P1 50,- incl. diploma + patch & digitaal paspoort.
P3 – P5 50,- incl. diploma & patch.
P2 – P4 40,- incl. diploma & patch.
G1 45,- incl.diploma & patch.

6.4 Wanneer je examen doet verwerken wij met jouw toestemming je gegevens. Waaronder je naam, emailadres, het level en de club waarvan je lid bent. Het doel is om het examenpakket aan te vragen en de feedback van de examenuitslag digitaal te verwerken.

6.5 Dezelfde persoonsgegevens worden met jouw toestemming ook verwerkt door IKMF Nederland en IKMF HQ Israel. SDA is niet verantwoordelijk voor de verwerking, opslag en bewaartermijn van deze persoonsgegevens door derden. Voor het inzichtelijk maken en verwijderen van deze gegevens dien je een verzoek in bij deze partijen.

Artikel 7. Relatiebeding

7.1 Het is de student zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDA verboden om binnen een straal van 25 kilometer met als middelpunt de leslocatie(s) van SDA, tijdens en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap direct of indirect, voor zichzelf of voor anderen, tegen vergoeding of om niet, in enige vorm werkzaam te zijn in of voor, of betrokken te zijn (financieel) belang te hebben bij enige onderneming met activiteiten die (soort)gelijk, aanverwant of concurrent zijn met die van de SDA.

7.2 Het is de student zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDA verboden tijdens en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap, direct of indirect, leden en opdrachtgevers van SDA contacten te onderhouden of contacten te leggen, en/of voormelde opdrachtgevers / leden te benaderen of over te nemen.

7.3 Daarnaast is het de student zowel tijdens als na het einde van het lidmaatschap verboden leden van SDA en/of personen die op enig moment in een periode van één jaar direct voorafgaande aan het einde van het lidmaatschap in dienst waren van SDA te benaderen en/of over te nemen van SDA en is het de student zowel tijdens als na het einde van het lidmaatschap eveneens verboden vermelde leden/personen aan te zetten om in dienst te treden / lid te worden bij derden of bij de student zelf, een door de student op te richten onderneming daaronder begrepen.

7.4 Door het overtreden van het relatiebeding tijdens en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap heeft SDA recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste 12 maanden contributie, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onder handhaving van het recht van SDA een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 8. Bijzondere bepalingen

8.1 Het lid heeft naast de algemene voorwaarden ook de privacyverklaring, gedragscode en klachtenregeling gelezen en begrepen. Deze zijn te bekijken op onze website of worden op verzoek extra digitaal per email toegestuurd.

Artikel 9. Wijzigingen

9.1 Self Defense Academy is gerechtigd deze reglementen zonder voorafgaande mededeling aan het lid te wijzigen. Leden krijgen via de website, e-mail of op de leslocatie bericht van eventuele wijzigingen. Bij de verlenging van de contractperiode gaat het lid automatisch akkoord met de aangepaste voorwaarden.

9.2 Self Defense Academy is gerechtigd de prijs van abonnementen te wijzigen. Dit wordt voorafgaand de duur van de contractperiode gecommuniceerd en per de 1e van de maand bij aanvang van nieuwe contractperiode toegepast.

9.3 Self Defense Academy kan de training en of opdracht wijzigen of annuleren bij niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van instructeurs, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n).

9.4 Het is mogelijk dat lestijden en faciliteiten waaronder gym- en sportzalen (tijdelijk) veranderen. Daarnaast is beschikbaarheid en indeling van betreffende locatie afhankelijk per seizoen of bijvoorbeeld in crisissituaties, bij (internationale) evenementen, werkzaamheden / onderhoud of functie als gemeentelijk stembureau tijdens verkiezingen.

Aansprakelijkheid

Self Defense Academy en de IKMF-NL-instructeurs zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Het lid ontvangt het onderhavige sportonderricht uitsluitend voor eigen risico en de kosten van enig ongeval of letsel geheel wordt door hem/haar gedragen.

Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga of het beoefenen van sportdisciplines (bv. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal het lid Self Defense Academy en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde in deze.